SlovenskýEnglish

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.12.2023

 11.12.2023

Pozvánka

podľa § 13 ods. 4 písm. a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Matiašovce,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 t. j. v piatok o 16.00 hod.    

v kancelárii starostu obce.

 

Návrh programu

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
 3. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.10.2023
 5. Zmena rozpočtu obce č. 4
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2024
 7. Návrh rozpočtu obce Matiašovce na roky 2024-2026
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2024
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2023 o miestnych daniach
 10. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2023 o sociálnych službách poskytovaných v komunitnom centre
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 15/2022
 13. Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stavebného úradu
 14. Zriadenie spoločného stavebného úradu v Spišskej Starej Vsi od 01.01.2024
 15. Memorandum o partnerstve a spolupráci s PSK- Nadácia PSK
 16. Predaj akcií PVS, a.s.
 17. Žiadosť o prepis pozemku a na ňom stojacej rozostavanej stavby, zrušenie klauzuly v zmluve – Mrg. Valéria Zavacká
 18. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita
 19. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok
 20. Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Po stopách Gorala
 21. Rôzne – zmena lehoty vydávania nádob na komunálny odpad, súhlas obce s uskutočnením stavebných prác na pozemku obce
 22. Interpelácie poslancov OZ
 23. Podnety a návrhy od občanov
 24. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

 

 Matiašovciach, 11. decembra 2023

                                                                      

        Mgr. Marián Štefaňák, v.r.

                                                                                                     starosta obce