SlovenskýEnglish

Poľovnícke združenie PZ Gojnica

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody

     Jún je tradične mesiacom, v ktorom máme najviac priestoru a času na prezentáciu poľovníctva, ale najmä jeho ochranárskeho poslania pred nepoľovníckou verejnosťou. Akcie ako sú Apríl – mesiac lesov, Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody, či Deň Zeme, sú potrebné na to, aby sme si všetci pripomenuli nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody a zveľaďovania životného prostredia.

     Je to mesiac zvýšenej starostlivosti o zver, o jej životné prostredie, je čas na slávnostné členské schôdze, spoločenské podujatia a čas na ocenenie našich najlepších a najaktívnejších členov.

     Mesiace máj a jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a porastov. Preto je mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Zver v tomto jarnom období kladie mláďatá a preto potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu poskytnúť len poľovníci. V tomto období je zraniteľnejšia ako inokedy a potrebuje najväčšiu pozornosť.

     Činnosť poľovníkov musí smerovať najmä k laickej verejnosti, aby obmedzila výlety a pobyty v prírode, aby obmedzila zber lesných plodov, aby boli ľudia v prírode disciplinovaní a nerušili zbytočne zver, aby nájdenú zver nebrali do rúk, prípadne domov. Poľnohospodárom sa začína mechanizovaný zber krmovín a postrekovanie chemikáliami proti škodcom, pričom pri tejto činnosti neraz chýba ohľaduplnosť voči zveri. A tu je potrebná väčšia súčinnosť medzi poľovníkmi a poľnohospodármi.

     Prírodu však treba chrániť nielen určité obdobie v roku, mesiac či týždeň, ale je to každodenná nutnosť každého člena spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Našu činnosť sledujú nielen odborné kruhy pôsobiace v našej spoločnosti, ale možno ešte viac nepoľovníci, ktorí chodia do prírody a vidia ako vyzerá naša starostlivosť o zver, ako vyzerajú naše poľovnícke zariadenia a aká zver a koľko zveri sa v našom revíri pohybuje. Podľa toho si vytvárajú obraz o našej činnosti, starostlivosti, zveľaďovaní a ochrane zveri. Všetci si musíme uvedomiť, čo poľovníctvo v tej ktorej oblasti  predstavuje a robiť všetko preto, aby nás okolie nevnímalo ako poľovníkov – lovcov, ale najmä ako poľovníkov, ktorí chránia, zveľaďujú a starajú sa o zver.

     A práve v Júni – v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody môžeme v plnom rozsahu predstaviť širokej verejnosti svoju poľovnícko-ochranársku činnosť a pomôcť jej utvoriť si o nej reálny obraz. Na tomto poli musíme svoju činnosť rozvíjať v dvoch rovinách a to smerom dovnútra našich radov a smerom k laickej verejnosti. Tam treba dbať najmä zo strany osvetových pracovníkov PZ, aby pravdivo informovali  okolie o svojej činnosti formou vývesných tabúľ, plagátov, miestnym rozhlasom, stretnutiami s mládežou.

     Vážení kolegovia, vážme si jeden druhého, ctime si našich starších poľovníkov a buďme vďační za prírodu a všetko živé a neživé v nej, za rozkvitnuté letné lúky so srnčími zásnubami, za mrazivé jesenné rána z nenapodobiteľnými zvukovými prejavmi kráľa našich lesov, alebo za možnosť pozorovať snehovými závejmi brodiacich sa čiernych rytierov.

     Prosíme Ťa preto svätý Hubert, patrón všetkých poľovníkov, zachovaj nám naveky to, čomu sme zasvätili roky nášho života a dopraj nám ešte mnoho nezabudnuteľných chvíľ v lone panenskej prírody.

Lesu a Lovu zdar!!!