Kontakty

Toto webové sídlo www.matiasovce.sk spravuje Obec Matiašovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Matiašovce

Adresa:
Obecný úrad Matiašovce 
Hlavná 74/43
059 04  Matiašovce

IČO: 00 326 399
DIČ: 2020697217
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Samosprávny kraj: Prešov
Okres: Kežmarok
Región: Zamagurie 
Počet obyvateľov: 795
Rozloha: 1750 ha

Kód obce: 523712 

Prvá písomná zmienka: v roku 1326 

Facebook: https://www.facebook.com/obec.matiasovce

Starosta obce Mgr. Marián Štefaňák 0911 89 00 47
052 418 12 02
starosta@matiasovce.sk
Ekonómka obce Mgr. Mária Rušinová 0911 89 00 46
052 482 20 16
matiasovce@matiasovce.sk
Mzdová ekonómka obce Mária Obroktová 0911 89 00 54
052 418 12 01
podatelna@matiasovce.sk
Administratívna pracovníčka obce Bc. Mária Čarnogurská

0911 89 00 45
052 418 12 02
info@matiasovce.sk

Hlavný kontrolór obce

PaedDr. Ján Tulušák 052 482 20 16
kontrolor@matiasovce.sk
Údržbár Ján Rušin 0911 80 98 78
Riaditeľka Materskej školy Bc. Karina Graindová 0911 89 00 92
materskaskola@matiasovce.sk
Riaditeľka Základnej školy PaedDr. Elena Galovičová 0911 89 00 87
zakladnaskola@matiasovce.sk
Vedúca obecnej knižnice Bc. Monika Kuchtová kniznica@matiasovce.sk
Spoločný stavebný úrad Kežmarok Ing. Andrea Pikovská Bátory

andrea.pikovska@kezmarok.sk

Kompetencie:
Obec Matiašovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk