SlovenskýEnglish

Informácie o zverejňovaní

POZOR NOVÁ INFORMÁCIA:

Dňa 30. marca 2011 NR SR schválila nariadenie č. 118, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. V zmysle § 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinná zverejňovať objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre presahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.5.2011.

Dňa 9. decembra NR SR schválila novelu zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorej bol zavedený inštitút povinne zverejňovanej zmluvy, faktúry a objednávky. Na základe zákona musí byť od 1. januára 2011 povinne zverejnená každá zmluva, ktorú uzavrela obec Matiašovce a ktorá sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania so štátnym majetkom, s majetkom obce, VÚC, resp. majetkom verejnoprávnych inštitúcií alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Tieto zmluvy budú zverejňované na webovom sídle obce Matiašovce alebo v Centrálnom registri zmlúv, prípadne sprístupnené v Obchodnom vestníku.

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Obec Matiašovce zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.

Obec Matiašovce zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.