SlovenskýEnglish

Starosta obce

Starosta

Mgr. Marián Štefaňák

Zástupca

Meno Priezvisko

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 1. poslanca,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.

(4) Starosta

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.


Mgr. Marián Štefaňák

narodený 10. októbra 1985 v Kežmarku.

Vzdelanie:

 • 1992 - 1996  -   Základná škola Matiašovce
 • 1996 - 2004  -   Gymnázium Spišská Stará Ves, osemročné štúdium v štúdijnom programe ekológia a cudzie jazyky, ukončené maturitnou skúškou s prospechom s vyznamenaním zo slovenského, anglického, nemeckého jazyka a geografie
 • 2004 - 2009  -   Prešovská univerzita v Prešove, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, štúdijný program Geografie v regionálnom rozvoji, ukončenie štátnou skúškou Bc. a Mgr. štúdia

Pracovné skúsenosti:

 • od 01.04.2010 do 21.12.2010 - účtovník Kraft Foods EBSC Bratislava
 • od 22.12.2010 po súčastnosť - starosta obce Matiašovce

Znalosti:

 • práca s PC (internet, MS word, excel, powerpoint, outlook, programy na tvorbu máp)
 • jazyky (anglický, nemecký, poľský, český)
 • vodičský preukaz A, B, T
 • preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla na rieke Dunajec
 • tvorba projektov pre potreby štrukturálnych fondov, tvorba fyzicko a humánno geografických analýz a štúdií

Záľuby:

 • šport, motocykle, verejné dianie, politika, turistika, príroda, zvieratá - kynológia