SlovenskýEnglish

Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k strategickému dokumentu - ÚP obce Veľká Franková

 16.11.2021

OZNAM

Vaša značka/zo dňa:                            Naša značka/zo dňa:     Vybavuje/linka:           Matiašovce

OU-KK-OSZP-2021/001639-033         691/2021                        Mgr. Štefaňák            16.11.2021

Vec:

Strategický dokument Územný plán obce Veľká Franková – záverečné stanovisko – oznámenie o zverejnení

Obec Matiašovce, ako dotknutá obec v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. týmto oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 14 uvedeného zákona, zverejnil

na webovej stránke Obce Matiašovce dokument

„Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Veľká Franková“

V elektronickej forme je verejnosti k dispozícii na adrese:

https://www.matiasovce.sk/files/2021-11-16-160252-Z__vere__n___stanovisko_z_pos__denia_strategick__ho___dokumentu.pdf

V písomnej forme je verejnosti k dispozícii na Obecnom úrade v Matiašovciach, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce, kde je možné v pracovných dňoch v pracovnom čase obecného úradu doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

           

                                                                                                Mgr. Marián Štefaňák

                                                                                                      starosta obce

Vyvesené dňa 16.11.2021                                                              

pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil                                 

vyvesenie informácie o oznámení                                                  

o strategickom dokumente