SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí obstarávania zmeny ÚP

 14.11.2023

Zastupiteľstvo obce Matiašovce svojim uznesením č. 17/6/2022 zo dňa 15. decembra 2022 schválilo začatie obstarávania zmeny Územného plánu obce Matiašovce.

Na základe doterajších žiadostí, ktoré boli doručené obci sa v súčasnosti pripravuje rozsah tejto zmeny zo zameraním na územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

Podnety na zapracovanie do Územného plánu obce Matiašovce z pohľadu občanov môžete zasielať do 30. novembra 2023 na poštovú adresu Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce, alebo na elektronické adresy starosta@matiasovce.sk, info@matiasovce.sk.