SlovenskýEnglish

Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

 30.06.2023

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Matiašovce

Opis projektu: Celá stavba je zaradená do jedného stavebného celku. V rámci objektu sa projekčne rieši zateplenie obvodových konštrukcií a strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie  podláh na teréne, modernizáciu  osvetlenia, inštaláciu  lokálnych  rekuperačných jednotiek pre spätné získavanie tepla z interiéru, výmenu  zdroja tepla a inštaláciu fotovoltických panelov. Spôsob prác je zadefinovaný v projektovej dokumentácií, ktorá bola vyhotovená odborne spôsobilou osobou a teda vybrané materiály, technológie a technické riešenia, metodologické postupy spĺňajú predpísané legislatívne kritériá. Stavba svojím zrealizovaním nebude mať škodlivý vplyv na životné prostredie. Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na ochranu životného prostredia po celú dobu realizácie.

Cieľ projektu: Realizáciou projektu sa naplní globálny cieľ projektu, ktorý priamo nadväzuje na cieľ stanovený výzvou.

Zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií -  zateplenia obvodových konštrukcií a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií a zatepleným podláh na teréne, modernizáciou osvetlenia, inštaláciou lokálnych rekuperačných jednotiek pre spätné získavanie tepla z interiéru, výmenou zdroja tepla a riešením fotovoltických panelov  sa zníži energetická účinnosť tejto verejnej budovy v rámci platných noriem.

Výška NFP: 196 884,93 €

Projekt bol obcou podporený sumou: 10 758,77 €


1 2 3 >