SlovenskýEnglish

Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce

 29.07.2021

Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je výstavba Komunitného centra v obci Matiašovce. Cieľom aktivít, ktoré budú v KC vykonávané, je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci, do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva. Komunitné centrum bude slúžiť na realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity a pre komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Trvanie projektu: 3/2019 – 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 308 465,95 EUR

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk     www.minv.sk    www.matiasovce.sk

 

Opis projektu

Cieľom projektu s názvom „Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce“ je výstavba Komunitného centra v obci Matiašovce. Cieľom aktivít, ktoré budú v KC vykonávané, je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci, do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva. Komunitné centrum bude slúžiť na realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity a pre komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Špecifické ciele projektu:

• Zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,

• Aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce,

• Zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov,

• Zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni,

• Podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Hlavnou aktivitou projektu je Výstavba KC v obci. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením a technickým vybavením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov. Zriadenie KC umožní zapojiť približne 40 príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce, formou spoločných sociálnych aktivít, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých, organizovania senzibilizačných a osvetových aktivít a pod. Zriadenie KC bude v konečnom dôsledku prínosom k zlepšeniu životných podmienok pre všetkých obyvateľov žijúcich v obci.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0232 – Počet vybudovaných komunitných center – 1, k dátumu ukončenia realizácie projektu

P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2, k dátumu ukončenia realizácie projektu.

Okrem hlavného cieľa, má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele:

  • podpora zmysluplného trávenia voľného času
  • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce
  • prevenciu nežiaducich patologických javov v týchto komunitách
  • podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.
  • zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,
  • aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce
  • zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni
  • podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Matiašovce. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov.

Aktivity, ktoré bude komunitné centrum poskytovať sú:

- realizácia aktivít zameraných na aktivizáciu marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít) k riešeniu ich problémov;

- ovplyvňovanie sociálnych zmien vytváraním a zlepšovaním vzťahov medzi príslušníkmi marginalizovaných komunít (najmä obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitou celej obce, najlepšie tak, aby samotní členovia danej komunity tieto zmeny požadovali a uskutočňovali ich;

-  realizáciu aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity;

- realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých;

- organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce o prínose aktivít komunitnej práce k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov obce (jednak tým, že sa budú aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež tým, že napríklad komunitné sociálne služby budú môcť využívať všetci obyvatelia).

-  aktivity, do ktorých budú zapojení zástupcovia obecnej samosprávy, školy, cirkvi a ďalších inštitúcií v obci a okolí (napríklad aj územne príslušný úrad práce), ktorých cieľom bude rozvoj spolupráce týchto inštitúcií s komunitným centrom, účasť inštitúcií a ich klientov (napríklad žiakov, študentov, členov náboženskej obce) na aktivitách komunitného centra –napríklad formou dobrovoľníctva, osvety a podobne.

Odkazy:

Sprostredkovateľský orgán: www.minv.gov.sk


1 2 3 >