SlovenskýEnglish

Projekt : Kompostáreň v obci Matiašovce - NFP310010AYA2

 20.01.2022

Názov projektu: Kompostáreň v obci Matiašovce

Projekt je realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Schválená výška NFP : 393 828,46 €

Kód projektu: 310011AYA2

Sídlo RO: www.op-kzp.sk

Názov orgánu: Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

Kód orgánu: RO_OPKZP

Nadradený subjekt orgánu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľom projektu je výstavba a prevádzkovanie nového zariadenia na materiálové zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRO) vyseparovaných v obci Matiašovce.  Oddeleným zberom a zhodnocovaním BRO sa zníži množstvo odpadov ukladaných na skládky. V procese riadeného kompostovania sa získa cenná organická hmota, ktorá bude využívaná na udržiavanie alebo zvyšovanie produkčnej schopnosti pôdy hlavne pri údržbe a výsadbe verejnej zelene a ponúkaná bezodplatne obyvateľom. Predmetom projektu je rozšírenie separácie a recyklácie BRO v obci Matiašovce aj o zložku BRO

vznikajúcu v domácnostiach rodinných domov (okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov).

Projekt sa bude realizovať: K. ú. Matiašovce Číslo parcely: KN-C 626/1, 638/5

Merateľné ukazovatele projektu:

P0083 - Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov: 90,712

P0703 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov: 100

P0704 - Zvýšená kapacita recyklácie odpadu: 100

Realizácia projektu spočíva vo viacerých súvisiacich aktivitách:

- Výstavba kompostárne a jej vybavenie mechanizmom(traktor s príslušenstvom) na zakladanie a ošetrovanie hroblí.

- priemyselné vodné čerpadlo

- hnedé zberné nádoby

- nádoba na kvapaliny1 2 3 >