SlovenskýEnglish

Úprava brehov rigola na ul. Pod lesom – I. etapa

 20.11.2023

Na základe rozhodnutia Ministerstva ŽP SR bola v roku 2023 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: Úprava brehov rigola na ul. Pod lesom – I. etapa, v rámci ktorého primárnym cieľom projektu je zlepšiť odtokové pomery Ľuncarského potoka v jeho časti pomocou rigola prechádzajúceho popod miestnu komunikáciu v južnej časti ulice Pod lesom moderným, ekologickým a finančne menej náročným spôsobom, ktorý nebude veľkou mierou zasahovať do okolitého prostredia. Ďalším cieľom je eliminovanie poškodzovania majetku v dôsledku prívalových vôd počas topenia snehu a extrémnou zrážkovou činnosťou pre zabezpečenie plynulého prietoku vody a nehateného odchodu ľadu. Pomocou tohto projektu sa upravilo 22,0 m rigola, kde je zabezpečený jednotný sklon a smer odvodnenia, zabránenie zosunu brehov rigola a zamedzenie zvádzanej vody a jej vyliatie z odvodňovacieho toku. Stavebné práce pozostávali z odstráneníia jestvujúcich betónových tvárnic, výkopových prác upravením brehov rigola, výkopových prác upravením dna toku rigola, upravenia toku štrkovým násypom a zhutnením s hr. 150 mm (fr. 0-63 mm), osadenia drôtokamenných košov rozmeru 1000x500x1000 mm (hr. drôtu 4 mm s povrchovou úpravou Zn+5%Al), uloženia kameniva do drôtokamenných košov (frakcia kameniva 0-125 mm) a úprav brehov rigola (použije sa výkopová zemina).

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Obnovy dediny 2023.

  


1 2 3 >