SlovenskýEnglish

Požiare komínov spojené s vykurovaciou sezónou

 16.11.2023

Požiare komínov spojené s vykurovacou sezónou.

Vážení občania,
zimné obdobie je aj obdobím vykurovacej sezóny. Počas vykurovacej sezóny dochádza k zvýšenému počtu požiarov komínov resp. rodinných domov. Túto skutočnosť  eviduje aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komíne, čiže zanedbaná povinnosť čistenia a kontroly komína. Taktiež evidujeme požiare spojené so zlým technickým stavom komínov a palivových spotrebičov (vykurovacích telies), t.j. zanedbané podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní komínov a palivových spotrebičov. Pri bežnom spaľovaní palív v ohniskách rôznych palivových spotrebičov vznikajú okrem spalín aj sadze. Tieto sadze sa usádzajú na stenách komína. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľkocentimetrový nános sadzí, ktorý môže začať horieť. K iniciovaniu horenia sadzí pri komínových požiaroch najčastejšie dochádza buď pôsobením otvoreného plameňa z palivových spotrebičov (vtedy sa sadze zapália), alebo pôsobením teploty odvádzaných spalín (vtedy sa sadze vznietia). Aby ste predišli požiarom komínov, a tým aj spôsobenej škode na svojom majetku je dôležité venovať komínom zvýšenú pozornosť a dôkladnú starostlivosť, čiže čistiť a kontrolovať. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale aj preto, že to prikazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tento zákon hovorí aj o povinnosti zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. V prípade vzniku požiaru a zisťovaním príčiny vzniku požiaru bude zistené nedodržanie týchto povinností, môže okresné riaditeľstvo za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 99 eur. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ v prípade vzniku požiaru pre Vás môže byť ohňom poškodený, znehodnotený majetok.

                                    
    Okresné riaditeľstvo 
    Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

 


Zoznam aktualít: