Zmena údajov v katastri

 17.04.2023

Obec Matiašovce žiada o súčinnosť všetkých vlastníkov nehnuteľného majetku v katastrálnom území obce Matiašovce teda vlastníkov všetkých pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce t.j. v „extraviláne“, aby si skontrolovali svoje osobné údaje na listoch vlastníctva k svojmu majetku. V prípade, že nájdu nesprávne alebo staré údaje, aby zaslali jednoduchú žiadosť (dostupná) aj na našom webovom sídle za účelom úpravy svojich osobných údajov na Okresný úrad v Kežmarku, na katastrálny odbor so sídlom Baštová 16/A, 06001 Kežmarok.

Túto žiadosť podávajú všetci, ktorým došlo k zmene napríklad priezviska, trvalého pobytu a podobne. Touto žiadosťou dôjde k zosúladeniu skutkového stavu najmä pre pripravované pozemkové úpravy.

Žiadosť môžete nájsť aj na webovom sídle obce Matiašovce v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ – „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“ – „Žiadosť o zmenu údajov v katastri“.Zoznam článkov