Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN

 22.09.2022

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Matiašovce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu § 43 zákona č. 251/2012 Z.z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenia a okliesnenie stromov a iných porastov vykonaná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy (zverejnené 22.09.2022).

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. je potrebné mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení. Zároveň VSD informuje, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Mgr. Petra Prevužňáková, 0905 922 144 alebo prevuznakova@petra@vsdas.sk.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať na bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúci predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať VSD, minimálne 30 dní pred vykonaní predmetnej činnosti. Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej v tejto výzve, VSD vykoná výrub v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. do termínu 28.02.2024. Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na pozemky súkromných vlastníkov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

V Lemešanoch, 30.08.2022

Ing. Jozef Tóth, v.r.

Mgr. Petra Prevužňáková, v.r.


Zoznam článkov