Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.11.2021

 22.11.2021

Pozvánka

podľa § 13 ods. 4 písm. a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Matiašovce,

ktoré sa uskutoční dňa 26.11.2021 t. j. v piatok o 18.00 hod.    

v sále kultúrneho domu.

Návrh programu

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.08.2021
 5. Žiadosť o súčinnosť – funkcia prísediaceho na Okresnom súde v Kežmarku
 6. Žiadosť o odpredaj pozemku – Filip Babiak
 7. Žiadosť o príspevok na knihu – História hasičstva Kežmarského okresu – Peter Duda
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov OZ
 10. Podnety a návrhy od občanov
 11. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

V Matiašovciach, 22. novembra 2021

                                                                       

           Mgr. Marián Štefaňák, v.r., starosta obce

UPOZORNENIE!

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie je nutné dodržiavať platné hygienické opatrenia.Zoznam článkov