POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV - OZNAM

 21.12.2021

Vážení spoluobčania,

od roku 2016 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území našej obce, ktorým sa ochraňuje verejný poriadok na území našej obce.

Vykonávať ohňostrojové práce na území našej obce okrem stanovených výnimiek  je možné iba na základe súhlasu obce.

Bez súhlasu obce je možné používať pyrotechnické výrobky na určených verejných priestranstvách a v určených termínoch:

a) iba dňa 31.12. teda na Silvestra v čase od 17:00 hod. do 24:00 hod. s pokračovaním aj v nasledujúci deň a to 01.01. teda na Nový rok v čase od 00:00 hod.do 03:00 hod. ráno,

Verejné priestranstvá na použitie pyrotechnických výrobkov sú: areál multifunkčného ihriska, parkovisko pri Obecnom úrade, priestranstvo pred hasičskou zbrojnicou na ul. Pod lesom, pred garážami na ul. Južná, priestranstvo pri starej zvonici na ul. Potok a parkovisko pred kultúrnym domom na ul. Potok.

Na území obce sa bez výnimky zakazuje používať pyrotechnické výrobky v areáloch kostolov, cintorínov a mimo určených miest a mimo určený termín.

Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona o priestupkoch a je možné zaň uložiť pokutu do 500 € a v blokovom konaní do výšky 33 €. V prípade porušenia tohto nariadenia budú k jednotlivým prípadom privolaní príslušníci PZ SR.

Na základe vyššie uvedeného žiadame tých občanov, ktorí majú v pláne používať pyrotechnické výrobky, aby rešpektovali toto nariadenie, ďalej aby rešpektovali tých, ktorí sa obávajú o zdravie svoje či zdravie svojich blízkych, ako aj bezpečnosť domácich zvierat či bezpečnosť svojho majetku ako aj poriadok a čistotu v našej obci.

Obec poskytne na privítanie nového kalendárneho roka vyššie uvedené verejné priestranstvá, na ktorých sa môžu používať pyrotechnické výrobky.


Zoznam článkov