SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - 29.10.2022

 29.07.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 29. október 2022

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Informácie pre nezávislých kandidátov

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie je p. Mária Obroktová. Adresa pracoviska  je Obecný úrad Matiašovce, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce. Telefonický kontakt v mieste pracoviska je 052/4181201, 0911 89 00 54. Emailová adresa v mieste pracoviska je podatelna@matiasovce.sk

Dokumenty k stiahnutiu pre nezávislých kandidátov


Zoznam aktualít: