SlovenskýEnglish

Ochrana lesov pred požiarmi

 27.02.2024

Usmernenie z OR HaZZ KK

Milí občania !

            Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov  v prírodnom prostredí.   

            Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

            Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Lesné požiare sú obzvlášť nebezpečné a komplikované na ich likvidáciu, pretože hasiči častokrát musia zdolávať veľmi ťažké terény, vysporiadať sa s nedostatkom vhodných vodných zdrojov, ktorými by dokázali zlikvidovať takéto požiare a z tohto dôvodu je potrebné nasadiť veľké množstvo síl a prostriedkov. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov  a  prírodu.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim  javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku upozorňuje na rešpektovanie Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a  občanov  týmto vyzýva, aby :  

 

  • nevypaľovali trávu ani iné suché porasty 
  • nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť
  • nefajčili v lesoch
  • na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese
  • aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili
  • v prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku
    na telefónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ďalej upozorňuje občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, môžu orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor v súvislosti s ochranou lesa uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- €, v priestupkovom konaní až do výšky 331,- € a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom konaní do výšky 16 596,- €.


Zoznam aktualít: