Verejné osvetlenie


Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce“

Operačný program:2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR-22VS-1001

Prijímateľ: Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Konajúci: Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

IČO: 00686832

Konajúci: Ing. Pavol Pavlis, minister

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Konajúci: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA

Celkové výdavky projektu (EUR): 186.364,32 €

Požadovaná výška NFP (EUR): 177.045,99 €

Začatia realizácie aktivít projektu: 10/2014

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 03/2015

Dátum uzavretia zmluvy: 17.01.2013

Dátum zverejnenia zmluvy:17.01.2013

Dátum účinnosti zmluvy:     18.01.2013

Dátum uzavretia dodatku č. 1: 20.09.2013

Dátum zverejnenia dodatku č. 1: 20.09.2013

Dátum účinnosti dodatku č. 1:  21.09.2013

Dátum uzavretia dodatku č. 2: 15.12.2014

Dátum zverejnenia dodatku č. 2: 15.12.2014

Dátum účinnosti dodatku č. 2: 16.12.2014

Dátum ukončenia zmluvy:   31.08.2020

Miesto realizácie projektu: Obec Matiašovce

Stručný popis projektu: V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia bolo vymenených 84 ks svetelných bodov a 19 ks doplnených svetelných bodov vrátane oceľových podperných bodov. Taktiež boli vymenené rozvádzače verejného osvetlenia v počte 2 ks a bol inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Aktuálny stav projektu: Dňa 05.03.2015 bolo zaslané oznámenie o predčasnom ukončení realizácie aktivít projektu.