Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Všeobecne záväzné nariadenia

 1. VZN č. 1/2011 zo dňa 18.01.2011
 2. VZN č. 2/2011 zo dňa 18.01.2011
 3. VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole obce Matiašovce
 4. VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 5. VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 6. VZN č. 6 o poplatkoch za užívanie inventára a zariadení vo vlastníctve obce Matiašovce, prenájme bytových a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obce Matiašovce a výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Matiašovce
 7. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011
 8. VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 9. VZN č. 8/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác na území obce Matiašovce
 10. VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011
 12. VZN č. 1/2012 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov, o poplatku za prenájom priestorov na predvolebné zhromaždenia v budovách obce a o podmienkach vysielania volebných relácií v obecnom rozhlase počas volebnej kampane
 13. VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Matiašovce
 14. VZN č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytnutím informácií na území obce Matiašovce
 15. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 16. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytnutím informácií na území obce Matiašovce
 17. VZN obce Matiašovce č. 4/2012 o miestnych daniach
 18. VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 19. Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 20. VZN č. 1/2013, ktorým sa ruší VZN obce Matiašovce č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytovaním informácií na území obce Matiašovce
 21. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2011
 22. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011
 23. VZN č. 1/2014 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 24. Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochdázky do i. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 25. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 26. VZN obce Matiašovce č. 2/2014 o predaji vyrobkov a poskytovani sluzieb na trhovych miestach
 27. Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2011 zo dňa 16.07.2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 28. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 zo dňa 06.06.2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 29. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych daniach
 30. VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 31. VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu do I.ročníka povinnej školskej dochádzky
 32. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce
 33. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 34. VZN č. 2/2016 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území obce Matiašovce
 35. VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Matiašovce
 36. VZN č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 37. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 38. VZN č. 1/2017 o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 39. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku
 40. VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 41. VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 42. VZN č. 5/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 43. VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matiašovce a o úhradách za niektoré služby počas volebnej kampane
 44. VZN č. 2/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 1/2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 45. VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 46. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce
 47. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 48. VZN č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda
 49. VZN č. 2/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 50. VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a výpočet nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce
 51. VZN č. 4/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 52. VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 53. VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
 54. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach
 55. VZN č. 1/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 56. VZN č. 2/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce