Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Hlavný kontrolór

PaedDr. Ján Tulušák

Dňa 31.03.2017 bol Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce do funkcie hlavného kontrolóra obce Matiašovce zvolený p. PaedDr. Ján Tulušák.

Kontakt: kontrolor@matiasovce.sk

Úlohy hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

(1) Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 1. Záznam z kontroly sťažnosti a petícií za 2010
 2. Návrh plánu činnosti 1.polrok 2011
 3. Návrh plánu činnosti 2.polrok 2011
 4. Sprava kontrolora za 1.polrok
 5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
 6. Záznam z kontroly pokladne za 1. polrok
 7. Záznam z kontroly uznesení za 1. polrok
 8. Výročná správa obce za rok 2010
 9. Správa kontrolóra z 2. polrok 2011
 10. Správa z kontroly PH a nakladania s nimi
 11. Stanovisko kontrolóra k závarečnému účtu obce r. 2011
 12. Výročná správa obce za rok 2011
 13. Záverečný účet obce za rok 2011
 14. Záznam z kontroly inventarizácie a nakladania s peňažnými prostriedkami obce - DHZ Matiašovce
 15. Záznam z kontroly pokladne za 2. polrok 2011
 16. Záznam z kontroly sťažností a petícií za rok 2011
 17. Záznam z kontroly uznesení prijatých v 2. polroku 2011
 18. Záznam z kontroly pokladne za 1. polrok 2012
 19. Správa kontrolóra za rok 2012
 20. Návrh plánu činnosti kontrolóra na 1. polrok 2013
 21. Záznam z kontroly DHZ Matiašovce za rok 2012
 22. Záznam z kontroly pokladne za 2. polrok 2012
 23. Záznam z kontroly Mladosť Matiašovce za rok 2012
 24. Nariadenie starostu obce č. 1/2015 o oznamovaní protispoločenskej činnosti
 25. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 26. Správa z finančnej kontroly na mieste - Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
 27. Správa z finančnej kontroly na mieste - Správa o kontrole uznesení za rok 2016
 28. Správa z finančnej kontroly na mieste - kontrola správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov, vedenia pokladne a jej zostatku za 2. polrok 2016
 29. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obcena II. polrok 2017
 30. Správa z FKM - DHZ Matiašovce
 31. Správa z FKM - Mladosť Matiašovce
 32. Správa z FKM - kosenie verejných priestranstiev
 33. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 34. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2018
 35. Správa HKO za rok 2017
 36. Správa HKO z finančnej kontroly správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov, vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2. polroka 2017
 37. Záznam HKO z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017
 38. Záznam HKO z kontroly prijatých uznesení v roku 2017