Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dobrovoľný hasičský zbor

Z á p i s n i c a

z Výročnej členskej schôdze

Dobrovoľného hasičského zboru Matiašovce

konanej dňa 27.12.2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


            Výročnú členskú schôdzu (ďalej len „VČS“) Dobrovoľného hasičského zboru Matiašovce (ďalej len „DHZ Matiašovce“) otvoril a viedol predseda Ľuboslav Martančík. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) bolo prítomných 26 členov z celkového počtu 38. Predseda vyhlásil VČS DHZ Matiašovce za uznášania schopnú. VČS sa zúčastnil aj starosta obce Mgr. Marián Štefaňák, Ján Kromka – podpredseda OV DPO Kežmarok. Predseda oboznámil prítomných s nasledovným programom:

  1. Otvorenie VČS a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Správa o činnosti a hospodárení DHZ za rok 2014
  4. Diskusia
  5. Prijatie uznesenia
  6. Ukončenie zasadania

Predseda predniesol navrhovaný program VČS DHZ Matiašovce. Do diskusie sa prihlásil so samostatným výstupom starosta obce. O tomto návrhu programu zasadnutia dal hlasovať.

Hlasovanie: ZA - všetci členovia

K bodu 2/ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Marián Štefaňák. Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení boli navrhnutí členovia Martin Kuchta a Marián Kolodzej.

K bodu 3/ Podpredseda prečítal Správu o činnosti a hospodárení DHZ za rok 2014 (príloha č. 2), ktorej konštatoval získanie dvoch dotácií pre DHZ Matiašovce vo výške 1400 € na zabezpečenie odborných spôsobilostí členov a nákup materiálno-technického vybavenia. Konštatoval, že z rozpočtu obce Matiašovce bolo poskytnutých celkom 1100 € na chod DHZ Matiašovce. Od DPO SR boli doručené 2 ks zásahových špeciálnych uniforiem v hodnote 1200 €. Podpredseda poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na generálnej opravy Avie a aj vozíka na prepravu PPS12 alebo PPS 19. Zároveň poďakoval strojníkovi Mariánovi Kolodzejovi aj za opravu elektrocentrály a prestavbu vozíka, v ktorom je daná elektrocentrála k dispozícii 24 hodín denne pre rôzne použitie. V roku 2014 zasahovali dobrovoľní hasiči aj pri povodniach a vykonávali aj práce pri prečistení priepustov popod miestne komunikácie, kde boli nánosy zeminy z povodní. Počas slávností Dní obce niekoľko členov DHZ Matiašovce zabezpečovalo poriadkovú službu pri nočnej hasičskej súťaži aj organizačné úkony počas nedeľňajšieho slávnostného programu.

K bodu 4/  Predseda uvítal starostu obce Matiašovce a odovzdal mu slovo. Ten hneď v úvode poďakoval predsedovi DHZ Ľuboslavovi Martančíkovi za to, že od svojho zvolenia bol obci a starostovi nápomocný pri riešení rôznych situácií počas roka a že aj vďaka nemu sa podarilo uskutočniť viacero úloh (výborové schôdze, kúpa a dovoz kabíny na Aviu, oprava Avie, pomoc pri organizovaní Dní obce či žiadanie o dotácie). Ďalej sa poďakoval podpredsedovi DHZ Martinovi Kuchtovi, ktorý kedykoľvek počas roka ochotne a okamžite riešil niekoľko úloh počas neprítomnosti predsedu DHZ. Slová vďaky starosta odovzdal aj hlavnému strojníkovi Mariánovi Kolodzejovi, ktorý starostlivo a nepretržite počas roka dbal na 100 % technický stav všetkých strojov a zariadení DHZ.  Starosta poďakoval aj ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k chodu a zlepšení mena DHZ Matiašovce. Taktiež predniesol výšku finančnej podpory pre DHZ v rámci roka 2014 a informoval o stave účtovníctva DHZ.               Informoval o vzniku DHZ Matiašovce, ktorý bol v roku 1906 a že je vhodné v roku 2016 pripraviť slávnosť pri 110. ročnom výročí od založenia. Jeho slová sa niesli aj v duchu kritiky na adresu tých členov, ktorí sú len členmi, ale nie sú počas roka nápomocní a ani nejavia záujem o priloženie ruky k dielu. Zdôraznil, že ani predseda, ani podpredseda či strojník alebo ostatných niekoľko členov nemôže robiť všetko samostatne. Je potrebné, aby sa členská základňa rozrastala a aby členovia sa dobrovoľne a aktívne podieľali na rozvoji DHZ. Povedal, že členovia DHZ sú jediní, na ktorých sa môže starosta kedykoľvek aj nočnou hodinou spoľahnúť pre plné nasadenie.

Členovia výboru potvrdili slová starostu a požiadali ostatných prítomných členov, aby nabádali menej aktívnych členov DHZ k ich činnosti a aktívnej účasti pri plnení úloh DHZ.

V diskusii sa dohodlo, aby členovia Výboru DHZ určili plán aktivít na rok 2015 a podľa neho vykonávali priebežne dané úlohy.

K bodu 5/  Na základe uvedeného bolo schválené uznesenie, ktoré je samostatným dokumentom.

K bodu 6/  Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a VČS DHZ Matiašovce ukončil.


V Matiašovciach, dňa 27.12.2014